You are here

Одељење за послове унутрашње пловидбе - лучке капетаније

Члан 34.

У Одељењу за послове унутрашње пловидбе - лучке капетаније обављају се послови који се односе на: координацију рада лучких капетанија; управљање бродским саобраћајем (VTS), коришћење речних информационих сервиса (RIS); издавање бродских исправа и књига, издавање личних и других исправа за чланове посаде пловила; вршење техничких и других стручних послова безбедности пловидбе; технички надзор и прегледе чамаца и плутајућих објеката за спорт и разоноду и пловећих тела, односно плутање; прикупљање статистичких података о водном транспорту на водним путевима; вођење уписника бродова и других пловила; вођење службене евиденције о извршеним уписима, доношење решења о првом упису, о упису у лист А, лист Б и лист Ц улошка главне књиге уписника бродова, доношење решења о брисању брода, о поновном упису брода, о преносу уписа брода, о упису других пловила; давање мишљења из делокруга рада лучких капетанија; сарадњу са јавним предузећима и привредним друштвима, другим органима и организацијама (МУП, Царина и др), као и други послови из делокруга Одељења.

У Одељењу за послове унутрашње пловидбе - лучке капетаније образују се следеће уже унутрашње јединице, као подручне јединице Министарства, и то:

 

1.   Лучка капетанија Прахово;

 

2.   Лучка капетанија Кладово;

 

3.   Лучка капетанија Велико Градиште;

 

4.   Лучка капетанија Смедерево;

 

5.   Лучка капетанија Београд;

 

6.   Лучка капетанија Панчево;

 

7.   Лучка капетанија Сремска Митровица;

 

8.   Лучка капетанија Сента;

 

9.   Лучка капетанија Нови Сад;

 

10. Лучка капетанија Тител;

 

11. Лучка капетанија Бездан;

 

12. Лучка капетанија Апатин.

 

Лучке капетаније су подручне јединице Министарства које обављају управне, техничке и друге стручне послове којима се обезбеђује безбедност пловидбе који се односе на: улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима у сарадњи са другим надлежним органима; праћење кретања и задржавања пловила; иницирање измена законских и подзаконских прописа у области пловидбе; предузимање управних и других мера; давање наутичких услова и наутичке сагласности којом се утврђује да је техничка документација за издавање одобрења за изградњу, реконструкцију доградњу, адаптацију и санацију преводница, пловних канала и других хидротехничких објеката, као и других објеката од утицаја на безбедност пловидбе у складу са датим наутичким условима; сарадњу са привредним субјектима, другим органима и организацијама из области водног саобраћаја; управљање бродским саобраћајем (VTS); издавање бродских исправа и књига, издавање личних и других исправа за чланове посаде пловила; вршење техничких и других стручних послова из области пловидбе; утврђивање способности чамаца и плутајућих објеката за пловидбу, односно плутање; прикупљање статистичких података о водном транспорту на водним путевима; припрему и обраду података, доношење решења о упису пловила, вођење уписника бродова и других пловила и евиденција о пловилима, посади, пловидби и стању пловног пута и објеката безбедности пловидбе; спровођење ратног режима пловидбе и предузимање мера у ванредним околностима у сарадњи са министарством надлежним за унутрашње послове (трагање и спасавање и сл.), као и други послови прописане законима и подзаконским прописима.

 

Послови из делокруга лучких капетанија обављају се у: