You are here

Одељење за водни саобраћај

 У Одељењу за водни саобраћај обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из области водног саобраћаја; стратегију и планове развоја водног саобраћаја и унапређења безбедности пловидбе на пловним путевима на којима важи међународни, међудржавни и државни режим пловидбе; праћење рада међународних организација у области водног саобраћаја (Дунавска комисија- DC, Савска комисија - ISRBC, UNECE, Рајнска комисија - CCNR и Међународна поморска организација - IMO); припрему предлога основа за закључивање мултилатералних и билатералних споразума у области водног саобраћаја, праћење и спровођење мултилатералних и билатералних споразума у области водног саобраћаја, формирање и ажурирање базе података за праћење и анализу стања инфраструктуре водног саобраћаја; техничко-технолошки развој у систему водног саобраћаја и безбедности унутрашње пловидбе; израду мишљења о примени закона и подзаконских аката из области водног саобраћаја и безбедности пловидбе, као и други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за водни саобраћај образују се следеће уже унутрашње јединице: