RSS

You are here

Изградња нове луке у Београду

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинартсва, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња нове луке у Београду

Инвеститор: 

МГСИ

Финансијер: 

Средства за изградњу лучке инфраструктуре ће делом бити обезбеђена из кредита ЕИБ-а и ЕБРД-а, делом кроз WBIF инвестициони грант и делом из буџета РС.

Извођач: 

Избор извођача радова се очекује до маја 2021. године

Надзор: 

Избор надзорног органа се очекује до маја 2021. године

Пројектант: 

За израду техничке документације обезбеђена су бесповратна средства кроз WBIF у вредности од 800.000 евра. Избор пројектанта се очекује у првом кварталу 2019. године

Значај пројекта: 

Реализација пројекта омогућиће изградњу нове луке у Београду у близини Пупиновог моста као првог великог мултимодалнoг чворишта, а тиме повезивање друмског (E-70, E-75, регионални пут Београд-Вршац и Београд-Зрењанин), железничког (пруга Будимпешта-Београд-Солун) и ваздушног (Аеродром „Никола Тесла“) и водног транспорта. Реализацијом овог пројекта оствариће се циљ дефинисан у Уредби 1315/2013 o смерницама Заједнице за развој Трансевропске транспортне мреже, у којој је Лука Београд дефинисана као део Core мреже речних лука и која треба да допринесе саобраћајној повезаности читавог региона. Пројекат ревитализације железничког Коридора X у Србији, са његовим трасама Xb и Xc, као и изградња железничке везе између Нове луке Београд са пругом Београд-Панчево, омогућиће повезаност Луке Београд са неким од најзначајнијих TEN-T коридора као што су Коридор Оријент/исток-Медитеран, Медитерански коридор и Балтичко-јадрански коридор. Лука ће се пројектовати тако да обухвати контејнерски, ро-ро и нафтни (укључујући мањи LNG терминал), као и терминал за расуте и генералне терете. У залеђу Луке Београд се планира изградња индустријског парка.

Статус пројекта: 

- У току је израда Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду и Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном зоном на животну средину.

- Израда техничке документације почиње током 2019. годину.

Вредност инвестиције: 

190 милиона евра, од чега је око 90 милиона евра вредност радова на изградњи лучке инфраструктуре, чија је изградња обавеза Републике Србије.

Почетак пројекта: 

март 2019. године.

Завршетак пројекта: 

децембар 2023. године