RSS

You are here

Постројење за пречишћавање отпадних вода Крушевац

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Постројење за пречишћавање отпадних вода Крушевац

Инвеститор: 

ЈКП ''Водовод – Крушевац'' Крушевац

Финансијер: 

МГСИ – Република Србија, KfW

Извођач: 

Конзорцијум AKTOR S.A. - Lad Group d.o.o. - Waterleau Group NV

Значај пројекта: 

Циљ пројекта је обезбеђивање и унапређење одвођења и пречишћавања отпадних вода. Сва отпадна вода из домаћинстава и индустријских предузећа испушта се без прераде у водотокове, што доводи до тешког загађења животне средине. Како би се побољшало опште стање животне средине, планира се изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), капацитета 90,000 ЕС (еквивалент становника). Поред изградње ППОВ планирана је рехабилитација постојеће канализационе мреже и изградња нове. По завршетку програма сва отпадна вода испуштаће се у канализациони систем а онда доводити на постројење за пречишћавање отпадних вода, где ће се третирати и даље као пречишћена испуштати у реципијент – водотокове.

Вредност инвестиције: 

13.936.950  €

Почетак пројекта: 

25. април 2018. године

Завршетак пројекта: 

27. 2. 2020. године

Опис пројекта: 

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.

 

 

 

Степен физичке реализације: 

    Ред. бр. СтавкаАктивност/КоментарОдДатум1 Активности на градилиштуДана 22. 5. 2019. извођач је изводио радове на следећим објектима·         Објекат 2 (Зграда са улазном пумпном станицом) – грађевински радови·         Објекат 3 (Песколов са мастоловом) – постављање машинске опреме·         Објекат 4 (Примарни таложник) – постављање машинске опреме, поправке бетона·         Објекат 5 (Базени са активним муљем) – поправке бетона·         Објекат 6 (Накнадни таложници) – грађевински радови·         Објекат 12 (Зграда за обезводњавање муља и употребу биогаса)  – грађевински радови·         Објекат 15 (Управна зграда) – унутрашњи радови,·         Објекат 28 (Простор за одлагање сувог муља) – зидарски радови·         Објекти 24.1 и 24.2 (Сабирне коморе) – грађевински радови·         Објекат 33 (Пумпна станица сервисне воде (филтрација, УВ дезинфекција) и вода за гашење пожара) – грађевински радовиУспешно је завршено испитивање на водонепропусност следећих објеката:·         5.1 (Базен са активним муљем)·         11 ( Гравитациони угушћивач третираног муља)·         12 (Зграда за обезводњавање муља и употребу биогаса) – комора·         23.2 (Разделна комора)    Безбедност и здравље на радуТоком посете нису уочене неправилности у погледу безбедности и здравља на раду Планиране активностиУ календарској недељи 22 Извођач планира да настави радове на следећим објектима:·         Објекат 1 (Улазна грађевина) – грађевински радови·         Објекат 2 (Зграда са улазном пумпном станицом) – грађевински радови, уградња машинске опреме·         Објекат 3 (Песколов са мастоловом) – уградња машинске опреме·         Објекат 4 (Примарни таложник) –  уградња машинске опреме·         Објекат 5 (Базени са активним муљем) – поправке бетона, тестирање на водонепропусност, уградња машинске опреме·         Објекат 6 (Накнадни таложници) – грађевински радови·         Објекат 12 (Зграда за обезводњавање муља и употребу биогаса) ) – грађевински радови·         Објекат 15 (Управна зграда) – унутрашњи радови,·         Објекти 24.1 и 24.2 (Сабирне коморе) – грађевински радови·         Објекат 28 (Простор за одлагање сувог муља) – грађевински радови·         Објекат 33 (Пумпна станица сервисне воде (филтрација, УВ дезинфекција) и вода за гашење пожара) – грађевински радови·         Испитивање на водонепропусност  Објеката 4 (Примарни таложник), 5.2 (Базен са активним муљем), 23.1 (Разделна комора) и 25.2 (Црпна станица масти)