RSS

You are here

Постројење за пречишћавање отпадних вода Крушевац

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Постројење за пречишћавање отпадних вода Крушевац

Инвеститор: 

ЈКП ''Водовод – Крушевац'' Крушевац

Финансијер: 

МГСИ – Република Србија, KfW

Извођач: 

Конзорцијум AKTOR S.A. - Lad Group d.o.o. - Waterleau Group NV

Значај пројекта: 

Циљ пројекта је обезбеђивање и унапређење одвођења и пречишћавања отпадних вода. Сва отпадна вода из домаћинстава и индустријских предузећа испушта се без прераде у водотокове, што доводи до тешког загађења животне средине. Како би се побољшало опште стање животне средине, планира се изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), капацитета 90,000 ЕС (еквивалент становника). Поред изградње ППОВ планирана је рехабилитација постојеће канализационе мреже и изградња нове. По завршетку програма сва отпадна вода испуштаће се у канализациони систем а онда доводити на постројење за пречишћавање отпадних вода, где ће се третирати и даље као пречишћена испуштати у реципијент – водотокове.

Вредност инвестиције: 

13.936.950  €

Почетак пројекта: 

25. април 2018. године

Завршетак пројекта: 

27. фебруар 2020. године

Опис пројекта: 

У оквиру немачко-српске билатералне сарадње, кроз KfW програм „Програм водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације у градовима средње величине у Србији“, обезбеђује се значајна подршка модернизацији и изградњи водоводне и канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да допринесе ефикасном коришћењу водних ресурса, обезбеђивању одговарајућег квалитета и количине пијаће воде за становништво и привреду, као и да кроз управљање отпадним водама допринесе заштити животне средине.

Од почетка реализације програма обезбеђена је техничка и институциона подршка за више од 20 градова у Србији са укупно 1,6 милиона становника кроз пет засебних програма, од чега је преко 245 појединачних инвестиционих пројеката у потпуности завршено или је рализација у току. Од укупног броја компанија ангажованих на рализацији пројеката, 85% су домаће компаније. Програм током свог трајања такође доприноси унапређењу пословања, прати резултате и оцењује одрживост пословања комуналних предузећа која учествују у пројекту.

 

 

 

 

Степен физичке реализације: 

Дана 14. 8. 2019. и 15. 8. 2019, Извођач је изводио радове на следећим објектима·         Објекат 2 (Зграда са улазном пумпном станицом) – израда горње плоче анекса Објекта 2·         Објекат 3 (Песколов са мастоловом) – нема активности·         Објекат 4 (Примарни таложник) –  нема активности·         Објекат 5 (Базени са активним муљем) –, уградња машинске опреме и цевних веза·         Објекат 6 (Накнадни таложници) –  припреме за наставак уградње машинске опреме·         Објекат 7 (Пумпна станица за повратни и вишак муља) – израда зидова·         Објекат 9 (Анаеробни дигестор) – завршни радови на монтажи дигестора, припреме за тестирање на водонепропусност·         Објекат 12 (Зграда за обезводњавање муља и употребу биогаса)  –  унутрашњи радови,·         Објекат 15 (Управна зграда) – унутрашњи радови·         Објекат 16 (Зграда за дуваљке) – грађевински радови·         Објекат 17 (Радионица , гаража и дуваљке за песколов са мастоловом) –  грађевински радови·         Објекта 19 (Трафо станица) – грађевински радови·         Објекат 22 (Излазни мерач протока са аутоматским узоркивачем) – грађевински радови·         Објекат 28 (Простор за одлагање сувог муља) – монтажа лименог крова·         Објекат 29 (Соларно сушење муља) – монтажа стакленика и постављање опреме·         Објекат 41 (Уклањање мириса) – изливен мршави бетон У току је постављање цевовода од Објекта 23.1 (Разделна комора) до Објекта 5 (Базени са активним муљем). Започето је и полагање електроенергетских каблoва.  Безбедност и здравље на радуТоком посете нису уочене неправилнсти у погледу безбедности и здравља на радуПланиране активностиУ календарској недељи 34 Извођач планира да настави радове на следећим објектима:·         Објекат 2 (Зграда са улазном пумпном станицом) – унутрашњи радови, радови на анексу Објекта 2·         Објекат 4 (Примарни таложник) –  ,  поправке бетона, тестирање на водонерпопусност·         Објекат 5 (Базени са активним муљем) –уградња машинске опреме·         Објекат 6 (Накнадни таложници) –  уградња машинске опреме·         Објекат 7 (Пумпна станица за повратни и вишак муља) – грађевински радови·         Објекат 9 (Анаеробни дигестор) – радови на заптивању дигестора и уградња машинске опреме·         Објекат 12 (Зграда за обезводњавање муља и употребу биогаса) –  унутрашњи радови,·         Објекат 15 (Управна зграда) – унутрашњи радови·         Објекат 16 (Зграда за дуваљке) – грађевински радови·         Објекат 17 (Радионица , гаража и дуваљке за песколов са мастоловом) –  грађевински радови·         Објекат 22 (Излазни мерач протока са аутоматским узоркивачем) –  грађевински радови·         Објекат 28 (Простор за одлагање сувог муља) – постављање лименог крова·         Објекта 29 (Соларно сушење муља) – монтажа стакленика·         Објекат 41 (Уклањање мириса) – грађевински радови·         Уградња цевне везе од Објекта 23.1 (Разделна комора) до Објекта 5 (Базени са активним муљем)Ажурирање грађевински дозволеСтатус Идејног пројектаЗванична потврда о прихватању Идејног пројекта од стране Ревизионе комисије није још издата. Статус Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД)У току је техничка контрола ПГД-а од стране компаније  IWA Consalt. Извођач је предао ажурирани ПГД, који је прослеђен вршиоцу техничке контроле. Консултант је достави Техничкој контроли тренутно доступне извештаје Ревизионе комисије.