RSS

You are here

Прикупљање отпадних вода и постројења за пречишћавање отпадних вода за Крушевац и Врање

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Прикупљање отпадних вода и постројења за пречишћавање отпадних вода за Крушевац и Врање

Инвеститор: 

Јавно комунално предузеће за водоснабдевање Крушевац и

Јавно комунално предузеће за водоснабдевање Врање

Извођач: 

Различита српска предузећа за колекторе и међународне компаније са српским подизвођачима за постројења за пречишћавање

Надзор: 
Јавно комунално предузеће за водоснабдевање Крушевац и 
Јавно комунално предузеће за водоснабдевање Врање
Пројектант: 

различита српска пројектантска предузећа

Значај пројекта: 
Обезбеђење одрживог и континуираног сакупљања и пречишћавања комуналних отпадних вода у складу са домаћом законском регулативом и препорукама Светске здравствене организације, је испуњење критеријума за придруживање Европској Унији. Истовремено се спроводе и институционалне мере у ЈКП које имају за циљ подизање ефикасности у пословању, потпуну покривеност трошкова пословања, (трошкова производње и дистрибуције воде и трошкова одржавања), како више не би била на терету општинских и градских буџета
Побољшања стратегије сектора вода и значајне инвестиције у модерно интегрисаном систему SWM постају све важније обзиром на тежње Србије о испуњењу ЕУ стандарда у оквиру преговора о приступању ЕУ
Статус пројекта: 

Успешно је завршено тестирање цевовода DN 800 од Објекта 4 (Примарни таложник) до Објекта 23.1 (Разделна комора)и цевовода DN 1000 од Објекта 23.1 (Разделна комора) до Објекта 5 (Базени са активним муљем).

 

У току је и полагање заштитних црева и шахтова за електроенергетске каблове.

 

 

Статус  ажурираног Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД)

Захтев за издавање грађевинске дозволе је званично одбијен у четвртак, 28.11.2019. Захтев за измену грађевинске дозволе је поднет 05.12.2019. У тренутку подношења извештаја захтев је још увек био у процедури

 

 

 

 

Вредност инвестиције: 

14,354,471.83 € (укључујући Анекс 02)

Почетак пројекта: 

25.04.2018.    

              

Завршетак пројекта: 

27.02.2020.

Извор финансирања: 

СР Немачка, KfW и Република Србија

Опис пројекта: 
Прва фаза Програма је реализована у Врању и Крушевцу. Дефинисане су приоритетне инвестиционе мере у области сакупљања и пречишћавања отпадних вода аобезбеђена је и институционална подршка комуналним предузећима што је као резултат имало испуњење критеријума за учешће у другој фази програма. То се пре свега односи на побољшање покривености трошкова пословања и подизање квалитета услуга које се пружају становништву.
Друга фаза Програма у износу од 46 милион евра садржи програмске активности које укључују ажурирање студија изводљивости, израду студија о процени утицаја на живтону средину, израду пројектне документације, геотехничка мерења и геодетска.Завршетком ових активности створиће се услови за изградњу нових фабрика за пречишћавање отпадних вода као и проширења и рехабилитацију канализационе мреже у Врању и Крушевцу.