RSS

You are here

Реконструкција и доградња ППВ Бресје у Алексинцу

Носилац пројекта: 

Град Алексинац

Назив пројекта: 

Реконструкција и доградња ППВ Бресје у Алексинцу

Инвеститор: 

ЈКП ”Водовод” Алексинац

Финансијер: 

МГСИ – Република Србија, KfW

Извођач: 

ЈВ Градитељ НС – Хигра – Морава ИН

Значај пројекта: 

Реконструкција фабрике воде Бресје у Алексинцу представља најзначајнији пројекат за град/општину јер се овом реконструкцијом/доградњом фабрика воде које је пуштена у рад почетком 80. година прошлог века у потпуности модернизује увођењем новог система филтрације воде (ЛЕОПОЛД филтери јединствени у овом делу Европе), као и увођењем система за озонизацију воде који ће осигурати несметани рад фабрике воде у наредним деценијама у пуном капацитету од 330 л/с.

 

 

 

 

Вредност инвестиције: 

2.824.957,08 ЕУР (вредност окончане ситуације 3.254.178, 94 мил ЕУР)

Почетак пројекта: 

18. 12. 2017.

Завршетак пројекта: 

1. 5. 2019. (завршени радови, извршена примопредаја објекта)

Степен физичке реализације: 

Активности везано за издавање употребне дозволе:

 

Дана 13. 8. 2019. на објекту ППВ Бресје у Алексину одржан састанак са представницима Извођача/Надзора/Инвеститора/Консултанта везано за статус процеса за прибављање употребне дозволе као и за откалањање уочених примедби током примопредаје објекта, и

констатовано је следеће:

 

·         13. 8. 2019. године МД Пројект Институт се по повратку са годишњег одмора огласио са захтевом да пре издавања позитивног мишљења за прво пуштање хидрантске мреже и контролу ПП апарата Извођач достави на увид следећу документацију:

 

ü  ПЗИ хидротехничких инсталација и електро-енергетских инсталација

ü  Главни пројекат заштите од пожара

ü  Решенје Министарства унутрашњих послова Републике Србије о примењености мера заштите од пожара у пројектно техничкој документацији

ü  Атесну документацију уграђене опреме

Сву горенаведену документацију Извођач је доставио МД Пројект Институту 13.08.2019 године у електронској форми.

 

·         Мессер је припремио свој део недостајуће техничке документације за технички пријем и исту предао у електронској форми Извођачу радова, која је након тога прослеђена комисији за технички пријем објекта.

·         Фирма НС Концепт ће у четвртак 15. 8. 2019. године се појавити на објекту како би наставила да отклања уочене примедбе/недостатке.

·         Тренутно због лошег квалитета сирове воде из акумулаије Бован, озон генератор на постројењу ради константно.

За сада се прате сви параметри и систем добро функционише.

Очекивано време за добијање готовог извештаја о техничком пријему објекта је почетак септембра 2019. године.