You are here

Јавнa презентација урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу моста на реци Сави у Сремској рачи на катастарским парцелама број 764, 982/10, 935, 936, 718/1, 718/2, 722/1, 722/3, 982/2, 982/8, 736/3 и 989 к.о. С