You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА СКИ БИФЕ „ПАЈИНО ПРЕСЛО” СА ПАРЦЕЛАЦИЈОМ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1319/20 КО БРЗЕЋЕ, ОПШТИНА БРУС