You are here

ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У БЛОКУ 13 СА КОМБИНОВАНОМ НАМЕНОМ ХОТЕЛА И СТАНОВАЊА НА КП 1508/363 КО САВСКИ ВЕНАЦ, БЕОГРАД И УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА ВИСОКЕ СПРАТНОСТИ СА КОМЕРЦИЈ