You are here

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 21 НОВИ САД – РУМА – ШАБАЦ И ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 19 ШАБАЦ - ЛОЗНИЦА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУ