You are here

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину