You are here

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда бр. 27 Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница Иверак – Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега)