You are here

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2Х110 KV КРАЉЕВО 3 – НОВИ ПАЗАР 1 И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ