You are here

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац – Копаоник – Нови Пазар – Тутин са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину