You are here

Uredba o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mreži i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata