You are here

Измена урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног комплекса у блоку 21 на кп 1508/345, 1508/426 ко савски венац са детаљном разрадом на грађевинској парцели 21а