RSS

You are here

Jaвнa рaспрaвa o Нацрту закона о изменама и допунама закона о железници

Ha основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник PC”, бр. 61/06 – пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,Одбор за привреду и финансије одређује 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ЖЕЛЕЗНИЦИ

 

1. У поступку припреме закона којим се уређује област железничког саобраћаја у Републици Србији, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама закона о железници (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.

 

2. Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 21. новембра до 10. децембра 2014. године.

 

3. Нацрт закона сачинила је Радна група која је образована решењем министра.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

 

4. Текст Нацрта закона, биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

 

5. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд, Немањина 22-26 или електронским путем на e-mail адресу: ivana.bozic@mgsi.gov.rs.

 

6. Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона водиће се за округлим столовима, које ће организовати Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у градовима Републике Србије, и то по следећем распореду:

-          Ниш, 26. новембра 2014. године;

-          Нови Сад, 27. новембра 2014. године;

-          Суботица, 28. новембра 2014;

-          Ужице, 03. децембра 2014. године;

-          Београд, 05. децембра 2014. године.

 

7. По окончању поступка јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.