RSS

You are here

Саопштење Министарства у вези с издавањем лиценци за инжењере, архитекте и просторне планере

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 83/2018, у даљем тексту: Закон), 6. новембра 2018. године, издавање лиценци за одговорног пројектанта, одговорног урбанисту, одговорног просторног планера и одговорног извођача радова у надлежности је Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно укинуто је овлашћење које је Инжењерска комора Србије (у даљем тексту: Комора) имала за овај делокруг послова у складу са раније важећим законом.

Поступци започети пред Комором до ступања на снагу закона биће окончани у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 –УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) издавањем лиценце од стране Коморе.

Захтеви за издавање лиценци од 6. новембра 2018. године подносиће се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем поште, на адресу министарства – Немањина 22-26, 11000 Београд – или предајом на писарници на наведеној адреси. Образац захтева за издавање лиценци, као и списак потребне документације, можете преузети на линковима испод текста.

Уз образац захтева за издавање лиценце подноси се доказ о уплати републичке административне таксе, а подаци у вези са плаћањем таксе могу се преузети на линковима испод текста.

До доношења нових правилника о полагању стручног испита и издавању лиценци (рок 60 дана од дана ступања на снагу закона) захтеви ће се подносити за одређену врсту лиценце у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о врстама лиценци које издаје Инжењерска комора Србије бр. 1493/1-3 од 2.7.2012. године, бр. 4078/1-3 од 20.12.2012. године, бр. 1638/2 од 18.6.2013. године, бр. 2981/2 од 18.9.2015. године и бр. 2958/2 од 27.7.2016. године. Врсте лиценци су наведене у прилогу захтева за издавање лиценце.

Стручни испити полагаће се у Комори, пред комисијама које су већ раније формиране решењем министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Личне и остале лиценце које су издате у складу са до сада важећим законом остају на снази, осим уколико се стекну услови за њихово одузимање у складу са законом и подзаконским актима донетим на основу њега. Важење лиценци није условљено плаћањем годишње чланарине у Комори.

Даном ступања на снагу Закона сва лицз која имају важеће лиценце, које је до дана ступања на снагу закона издала Комора, уписана су у регистар инжењера, архитеката и просторних планера који води Министарство.